Magyarország


KFT cégforma alapítása

A leggyakoribb gazdasági társasági forma Magyarországon, amely meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével indul és amelyben a tagok kötelezettsége alapvetően csak saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki.

2014 márciusától jelentős változások a KFT-k szabályozásában

Alapítás költségei

 • Szolgáltatás alapdíja: 990 €
 • Engedélyek: tevékenységtől függ
 • Szükséges alaptőke: 3 000 000 Ft

 


Alapítása

Korlátolt felelősségű társaság alapításához minimum 3 000 000 Ft törzstőke szükséges. A társaság tagja lehet nagykorú, cselekvőképes magánszemély, vagy egy másik gazdasági társaság. Tulajdonos ugyan kiskorú személy is lehet (a korlátolt felelősség miatt), de vezető tisztségviselőnek csak nagykorú cselekvőképes személy jelölhető ki. Nyilvános felhívás útján tagokat gyűjteni tilos.

A tagok felelőssége gazdasági szempontból korlátolt, ugyanis csak a törzsbetét befizetésére, a kikötött egyéb mellékszolgáltatásokra és a pótbefizetésekre terjed ki. A tagok a társaság hitelezőinek nem felelnek, kockázatviselésük törzsbetétjük mértékére van korlátozva.


Az alapításhoz szükséges iratok

 • Ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirat (egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetén) vagy társasági szerződés
 • tagjegyzék, amely tartalmazza a tagok nevét, adatait, törzsbetéteinek összegét (készpénz,apport), közös törzsbetét esetén a közös képviselő nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét), az üzletrész átruházásának korlátozásaira, kizárására vonatkozó rendelkezéseket és a pótbefizetésre vonatkozó rendelkezéseket
 • elfogadó nyilatkozat a vezető tisztségviselő részéről, amely az összeférhetetlenségre is kiterjed
 • nyilatkozat, amely szerint a vezető tisztségviselő nem áll a Gt. 23. §-ban foglalt, e tevékenységtől bíróság által történő eltiltás hatálya alatt
 • banki igazolás a tőkebefizetésről, vagy - ha a létesítő okirat úgy rendelkezik - ügyvéd által ellenjegyzett ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli és/vagy nem pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról
 • ügyvédi meghatalmazás
 • az illeték megfizetésének igazolása (egyszerűsített cégeljárásban jelenleg 15.000 Ft, normál cégeljárásban 100.000 Ft)
 • nem egyszerűsített cégeljárásban a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása (3.000 Ft)
 • bejegyzési kérelem, amely a társasági szerződésben foglalt legfontosabb adatokat tartalmazza
 • esetlegesen apport lista
 • néhány tevékenység esetén alapítási engedély (magánnyomozói, biztonsági szolgáltatások, temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások stb.)
 • néhány tevékenység esetén kamarai nyilatkozat (magánnyomozói, biztonsági szolgáltatások)
 • a székhely, telephely, fióktelepek e célra használatához történő tulajdonosi hozzájárulás (amelyet bár a Cégbíróságra nem kell benyújtani, de az ügyvédnek vizsgálnia kell)